#26: CF (tiếp) bôi màu xen kẻ các hàng bảng báo cáoPhân tích: Các hàng trong EXCEL chia thành 2 loại : hàng chẵn và lẻ. Do vậy để bôi màu xen kẻ các hàng nghĩa là ta sẻ cho các hàng chẵn 1 màu, các hàng lẻ 1 màu.
Hàm cần nắm:
ROW(): trả về vị trí hàng
Mod(..): lấy phần dư của phép chia (=0 nếu chia hết)
Công thức để biết 1 hàng là chẵn hay lẻ như sau
=MOD(ROW(),2): nếu là 0 thì hàng chẵn, nếu 1 là hàng lẻ
Thực hiện: Nếu kết quả trả về của công thức là TRUE thì EXCEL sẻ thực hiện bôi màu cho ô

More:

Nguồn:https://batdongsancom.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *