Bài tập quan hệ kế thừaMột cửa hàng cần quản lý khuyến mãi trên các sản phẩm đang bán, một khuyến mãi có thể áp dụng cho một số sản phẩm, mỗi sản phẩm gồm thông tin mã sản phẩm (số nguyên tăng dần), tên sản phẩm, giá bán và danh sách các khuyến mãi. Mỗi khuyến mãi gồm mã khuyến mãi (tự động sinh ra theo các quy tắc phụ thuộc từng loại) và ngày tạo.

Khuyến mã được chia thành hai loại:
– Khuyến mãi loại A: giảm trực tiếp trên giá sản phẩm. Mã này dài 3 ký tự, bắt đầu bằng A và hai ký tự số tăng dần, chẳng hạn A01, A02, và có thông tin tỷ lệ giảm giá trên sản phẩm.
– Khuyến mãi loại B: tặng kèm dịch vụ như vé xem phim, vé xem hài lịch. Mã này dài 5 ký tự, bắt đầu bằng B và 4 ký tự số sinh ngẫu nhiên từ 1000 và 9999, chẳng hạn B1234, B1456, và danh sách các dịch vụ tặng kèm.

Viết chương trình cho phép quản lý sản phẩm và khuyến mãi.
1. Thêm sản phẩm vào danh sách.
2. Thêm khuyến mãi vào một sản phẩm.
3. Hiển thị thông tin khuyến mãi của sản phẩm chỉ định theo mã sản phẩm hoặc tên sản phẩm.
4. Xem danh sách sản phẩm có khuyến mãi theo từng loại chỉ định.
5. Sắp xếp danh sách sản phẩm giảm dần theo số lượng khuyến mãi có.
Viết phương thức main() kiểm tra các chức năng trên. Chương trình thiết kế yêu cầu dễ dàng thêm loại khuyến mãi mới và hạn chế tối đa sửa mã nguồn đã hoạt động.
Chú ý khi hiển thị:
– Mỗi sản phẩm yêu cầu hiển thị tên, giá và thông tin các khuyến mãi.
– Mỗi khuyến mãi hiển thị mã khuyến mãi và thông tin của khuyến mãi.
– Trong câu sắp xếp, kết quả chỉ cần hiển thị tên sản phẩm và số lượng khuyến mãi có.

Nguồn: https://congtymisa.com

Xem thêm bài viết khác: https://congtymisa.com/giao-duc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *