huong dan active win 10 verson 1607 vinh vienLenh 1: slmgr.vbs /upk
lenh 2: slmgr.vbs /ckms
Lenh 3: slmgr.vbs /cpky
Buoc 2:
slmgr /ipk THYN2-8VHR9-CXHWQ-XB2FF-CR4DB
Buoc 3:
slui 3
Key:
36H6Y-TXP4C-X88YV-GVTGB-QQ2PH
2T2ND-FHXC7-KDPJG-8GGMG-WW8X2
CNXBM-4HMD8-MYCHH-22WJP-YKH3P
G6F37-N96Q2-343P4-P2KR4-3667C
N88VY-3PT6P-46WX3-JX8RY-R6V3P
6N67V-VFHPV-RJY8M-69RMC-6JCK2
8HDQF-NT7YG-4PD6M-B9KRX-Y7RDP
2RKR3-4322Q-XCV4K-JGDRX-BMW4F
369KV-GB6F7-GQ48C-29P84-74K23
36H6Y-TXP4C-X88YV-GVTGB-QQ2PH
3XD44-T343Q-HKRMM-3CKW7-PY8KB
4CXM4-4DJVP-RJF2P-64PGX-6Y26B
6F2F6-7TCMT-WK8HV-T7J92-QVC89
VNG3T-7VC23-HQP4X-GHK38-Q68K3
TPY4B-CNKP3-8XXK3-H6PGF-YTB93
YMFPF-YMN7X-PB4DJ-6BJH6-H8P7D
3VY4Y-HVNK3-8XWVX-HR79T-BPYDQ
4H7QD-2NP9H-MHHFD-92X4K-BKKHD
4HF9K-BNJDR-B4FX4-TW3YD-XHHQQ
8J34N-RV43H-3J8YF-98TRP-PGV3P
9CNVG-B2RY3-27TX7-67H22-27F92
9XGHN-4H47Q-H37GV-6PCF6-KTJX2

Ðoi nó kiem tra xong các ban chon next. Neu có bang thông báo : You’re now running a genuine version of Windows
là dã thành công
Neu báo loi ban gõ lenh: slmgr /ato
Buoc 4:
Các ban vào Settings =Update&Security = Activation xem có dòng Windows is Actived with digtal License chua,
neu chua thì chon Change Product Key và nhap key này vào
VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

Nguồn:https://batdongsancom.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *